Skip Ribbon Commands
Skip to main content

در پی اجرای پست  400/63  کیلوولت دشتابی و خطوط ارتباطی آن در استان قزوین، مهندس محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال لوح تقدیری از مهندس بهمن  اله مرادی مدیرعامل و تعدادی از معاونین و مدیران این شرکت قدردانی بعمل آورد.

الله.jpg

در قسمتی از این لوح آمده است بی تردید اجرای پست  400/63  کیلوولت دشتابی و خطوط ارتباطی آن در استان قزوین موجب تامین برق مورد نیاز مردم و در نهایت جلب رضایت آنان و بسترساز توسعه و آبادانی در کشور خواهد بود. دیدگاه