Skip Ribbon Commands
Skip to main content

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با حضور در مجموعه ورزشی شرکت  ضمن بازدید ،از نزدیک در جریان  عملکرد و فعالیتهای بخش خصوصی در روند اداره سالن ورزشی قرار گرفت.

در این بازدید بر نظارت دقیق بر عملکرد بخش خصوصی تاکید کردند.

۲۰۱۹۰۵۱۴_۱۱۲۶۳۴-1 (1).jpg
 دیدگاه