Skip Ribbon Commands
Skip to main content


به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی مدیر عامل این شرکت در بازدید از مجموعه امور انتقال قزوین ضمن قدر دانی از  مدیران ، کارشناسان و سایرکارکنان شرکت که با مسئولیت پذیری خود از بحران ناشی از بارندگی های اخیربا سربلندی بیرون آمدند،  افزود : این تلاش و همت بی وقفه، ناشی از تعهد کاری همکاران در بخشهای مختلف شرکت می باشد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت و جایگاه سلامت اداری در شرکت پرداخت و ادامه داد: سلامت اداری با رعایت حقوق مردم ، در بخشهای مختلف شرکت اعم از برنامه ریزی ، مالی ، اداری و فنی حاصل خواهد شد .

مهندس اله مرادی اظهارداشت؛ تعامل سازنده همکاران در بین واحدها و هماهنگی بموقع با سایر دستگاههای اجرایی مارا در تحقق اهداف سلامت اداری بویژه درتکریم ارباب رجوع یاریخواهد کرد.

در ادامه این نشست مهندس نیاری ، مدیر امور انتقال قزوین، از حضور مستمرمدیرعامل شرکتدر این مجموعه قدردانی کرد و آنرا موجب قوت قلب و ایجاد انگیزه مضاعف در همکاران برشمرد .

انتقال قزوین 7-2-98.jpg

قزوین بانوان.jpg

 دیدگاه