Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، این جلسه که با حضور مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق استانهای قزوین و زنجان برگزارشد مهندس اله مرادی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان ، برتغییر مدل رفتاری با مشترکین و تفهیم شرایط و وضعیت موجود صنعت برق برای مشترکین  تاکید کرد .

معاونت های بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق دو استان ضمن ارائه گزارش عملکرد عبور از پیک بار سال 1397 ، عدم وجود برنامه ریزی ، عدم دقت در توزیع سهم اعمال خاموشی استانها  را برخی از موارد و مشکلات در فرایند اجرای خاموشی های مدیریت استراتژیک بار برشمردند.

در این جلسه با تاکید بر انسجام صنعت آب و برق برای عبور از پیک بار تابستان 98 ، پیشنهاد شد شرکتهای توزیع نیروی برق دو استان زنجان و قزوین ساعتهای خاموشی ها را با دقت لازم اعمال نمایند ونیز از اینشرکتها خواسته شد تا همه جوانب و پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از بحران انجام دهند .پیک98.jpg

 دیدگاه