Skip Ribbon Commands
Skip to main content

با توجه به شرایط نامساعد جوی ، وقوع سیل در مناطق مختلف  و در پی اعلان آماده باش کلیه شرکتهای برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور از سوی شرکت توانیر  ، به منظور ارزیابی و بحث و بررسی میزان آمادگی واحدهای اجرایی جلسه مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزارشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان ، در این نشست بر حضور بموقع و آماده باش کلیه مدیران و کشیکها در محل کار خود تاکید کرد و در راستای اقدامات جهت پیشگیری از وقوع بحران افزود : درست انجام دادن کار اقدامی برای پیشگیری از وقوع شرایط بحرانی است و ما باید بر این مسئله حساس باشیم وی همگرا بودن واحدهای سیستم و افزودن به دانش و توانایی کارشناسان و مدیران ؛ به عبارتی مسلط برکار بودن ایشان ؛ از دیگر راه حل های پیشنهادی برشمرد.

مهندس اله مرادی آموزش و فرهنگ سازی مواجهه با شرایط بحرانی را مورد تاکید قرار داد و  بررسی شرایط بحرانی اخیر کشور و دریافت پیشنهادات ، بومی سازی آنها را از همکاران خود خواستار شد.

وی در ادامه با توجه به پیش بینی بارشها ، از معاونین و مدیران در حوزه های زنجان و قزوین ، خواست ؛ بازدید و بررسی پستها و ساختمانهای اداری ، را در چند روز آینده در دستور کار خود قرار دهند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود .

بحران 981.jpg


 دیدگاه