Skip Ribbon Commands
Skip to main content

این دوره از مسابقات در حوزه قزوین با همت مدیریت نیروی انتقال قزوین و با حضور نقی آقایی ، میثم نادیفر،صفدر یوسفی ،علی شادعلی ،محمد رحیمی ،سیامک جلیلی وش ،ایرج جلیلی وش ،محسن نوروزی ،رضا پاشایی ،حامد درگی،محمد کرمی برگزار شد ؛ آقایان نقی آقایی ، محمد رحیمی و ایرج جلیل وش موفق شدند عناوین اول تا سوم  را از آن خود کنند و در زنجان این مسابقات با حضور آقایان منصور نصرتی ، رضا خانمحمدی ،حسن یوسفی ، فرهاد حسنی ، حمید خدایی ، یحیی تنها ، محمد حسن بیات ، مسعود خطیبی ، سید هادی موسوی مطلق ، مسعود صادقیان ، حسن عابدینی ، محمد رضا قبادیان برگزارشد که در این بین آقایان حمید خدایی ، فرهاد حسنی و حسن یوسفی به ترتیب موفق به کسب عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

شطرنج 97 زنجان و قزوین.jpg 


 دیدگاه