Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ،مهندس حمیده  محمد رضایی ، سرپرست دفتر خدمات مشترکین ، در جمع نمایندگان شرکتهای توزیع نیروی برق استان های زنجان و قزوین پیگیری وآسیب شناسی برخی صنایع ومشترکین را به دلیل عدم همکاری واعمال خاموشی های لازم  ومیزان تلفات احتمالی راخواستار شد. 

در این کمیته همچنین بررسی راه حل های  عملی و کاربردی اجرای طرح های کاهش پیک بار در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و همچنین پیشنهادات ارزنده ای از سوی اعضا برای فعالیتهای فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف ارائه گردید.

5 مدیریت مصرف97.jpg

 دیدگاه