Skip Ribbon Commands
Skip to main content

File.png

به گزارش دفتر روابط عمومی  ، براساس ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی( جشنواره شهید رجائی)  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دسته بندی شرکتهای وزارت نیرو و توانیر ، شرکت برق منطقه ای زنجان توانست رتبه نخست  را در بین شرکتهای برق منطقه ای بدست آورد ، همچنین براساس این ارزیابی این شرکت توانست از مجموع امتیاز 2000 با کسب امتیاز22 / 1921 از بین 55 شرکت زیر مجموعه توانیر رتبه چهارم را اخذ نماید.

636720183420960647.jpg

لازم به ذکر است که این شرکت امسال نیز توانسته بود درارزیابی جشنواره شهید رجائی استانی  برای سومین سال پیاپی در بین شرکتهای دولتی رتبه اول و در بین 54 دستگاه  اجرائی نیز  رتبه دوم را بخود اختصاص دهد.


 دیدگاه