مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان

اله مرادی بهمن.jpg

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان : آقای مهندس بهمن اله مرادی


  • تلفن تماس مستقیم :02433412036
  • تلفن تماس دوم: 02433145501

  • پست الکترونیکی:bhmarb@yahoo.com

  • سوابق اجرایی:
  • مدرک تحصیلی :
کارشناسی مهندسی برق - قدرت

  • تاريخ استخدام : 1367/05/08dafater.jpg