خدمات الکترونیک شرکت برق منطقه ای زنجان

moshtarakin.jpgراهنمای استفاده از خدمات  و شناسنامه خدمات به تفکیک هر خدمت:

 1. آزمايش کنتور.pdf

 2. اصلاح اطلاعات.pdf

 3. اصلاح سرويس انشعاب.pdf

 4. اصلاح نام.pdf

 5. افزايش آمپراژ.pdf

 6. بررسي صورتحساب.pdf

 7. تسويه بدهي.pdf

 8. تسويه حساب .pdf

 9. تغيير تعرفه يا گزينه تعرفه.pdf

 10. تغيير مکان داخلي .pdf

 11. تغيير نام.pdf

 12. تفکيک يا ادغام انشعاب.pdf

 13. جمع آوری دائم.pdf

 14. جمع آوري موقت انشعاب.pdf

 15. خدمات صورتحساب _قبض.pdf

 16. خدمات مشترکين.pdf

 17. درخواست انشعاب امپري.pdf

 18. درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب .pdf

 19. درخواست کاهش امپراژ.pdf

 20. درخواست وصل مجدد انشعاب.pdf

 21. سوابق پرداخت .pdf

 22. سوابق مصارف و صورتحساب .pdf

 23. صدور قبض.pdf

 24. قطع موقت انشعاب.pdf

 25. نصب مجدد انشعاب.pdf

 26. واگذاري برق موقت.pdf


مدیریت مصرف:وصول درآمد:
تاریخ آخرین بروزرسانی:97/12/16
مسئول صفحه : اقای رسول کابلی 33145409-024